“It Comes Out as a Joke” – Xiu XIu

“Pumpkin Attack on Mommy & Daddy” – Xiu XIu

“SCISSSSSSSSORS” – Xiu XIu

“Loose Ends” – Soft Center

“Memories” – Mirror Touch